Livano

Privacyreglement Livano

Ons privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door ons bij de uitvoering van onze dienstverlening op het gebied van aanmeten en leveren van medische hulpmiddelen. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Bij Livano staan kwaliteit, veiligheid en persoonlijke aandacht voorop. Wij gaan daarom ook zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat Livano:
– u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt
– passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
– u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Livano worden verwerkt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt door Livano:

Livano verwerkt de volgende persoonsgegevens in uw klantdossier als onderdeel van onze dienstverlening:

· NAW-gegevens (naam – adres – woonplaats)
· telefoonnummer(s)
· e-mailadres
· geboortedatum
· geslacht
· burgerservicenummer (BSN)
· naam partner
· klantnummer
· afspraakgegevens
· naam huisarts
· naam en type zorgverlener
· praktijkcode van de praktijk waar u onder behandeling bent
· sinds wanneer u klant bent
· gezondheidsgegevens (waaronder medische voorgeschiedenis, gebruik medicatie, medische hulpmiddelen, operaties, gegevens over klachten en behandelingen)
· geleverd hulpmiddel: merk, type en indicatie linker en/of rechter borst, indicatie eerste of vervolgvoorziening (en datum eerdere levering) en te declareren bedrag.
· gegevens zorgverzekeraar: verzekeringsnummer en soort polis (bron: zorgverzekeraar)

Doeleinden:

Uw persoonsgegevens worden door Livano enkel gebruikt voor de volgende doeleinden:

Advies bij de keuze van hulpmiddelen – Livano hecht er belang aan dat u het hulpmiddel krijgt dat zo goed mogelijk past bij u en uw situatie. Om het hulpmiddel zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoeften maakt Livano gebruik van uw persoonsgegevens.

Advies gebruik van hulpmiddelen – Het gaat er uiteindelijk om dat het hulpmiddel dat u gebruikt zo goed mogelijk functioneert. Livano verwerkt persoonsgegevens om samen met u vast te stellen of het hulpmiddel voldoet aan uw wensen. Dit vindt plaats door een intake in onze winkel maar kan ook via een bezoek aan huis plaats vinden. Levering van het hulpmiddel – Uw borstprothese wordt in onze winkel (of eventueel thuis) geleverd. Daarnaast voeren wij bij eerste levering een telefonische evaluatie uit, doorgaans na 6 weken. Aanpassing op het hulpmiddel – Een borstprothese heeft een gemiddelde levensduur van 24 maanden, wat doorgaans leidt tot een vervolglevering. Als uw situatie hierna (of tussentijds) is veranderd dient de borstprothese te worden aangepast. Om dit zo goed mogelijk te kunnen beoordelen is informatie over de voorgaande levering noodzakelijk.

Declareren bij de Zorgverzekeraar – Bij de declaratie van uw hulpmiddel richting de zorgverzekeraar stelt Livano de noodzakelijke persoonsgegevens ter beschikking aan de betreffende zorgverzekeraar. Als u zelf declareert dient u er rekening mee te houden dat u ook verplicht bent deze gegevens te verstrekken.

Delen van gegevens: Wij delen uw persoonsgegevens met:

Zorgverzekeraars – Bij de declaratie van uw hulpmiddel richting de zorgverzekeraar stelt Livano de noodzakelijke persoonsgegevens ter beschikking aan de betreffende zorgverzekeraar.

Mammacare verpleegkundigen – In bijzondere gevallen vindt afstemming plaats met mammacare verpleegkundigen verbonden aan het ziekenhuis waarbij u onder behandeling bent. Dit doen we overigens pas als u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

Leveranciers – Livano deelt jouw gegevens nooit met leveranciers van medische hulpmiddelen, ook niet bij speciale bestellingen.

Bescherming van gegevens en privacy: Om de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen heeft Livano een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen:

Technische maatregelen – Uw persoonlijk dossier wordt in een geautomatiseerd systeem vastgelegd; dit systeem is enkel toegankelijk voor onze mammacare medewerkers. De gegevens worden lokaal opgeslagen, en veilig gesteld via een back-up. Er vindt dus geen verwerking “buiten de deur” plaats.

Organisatorische maatregelen – Alle medewerkers die binnen Livano persoonsgegevens verwerken gaan zorgvuldig met uw gegevens om volgens vastgelegde processen.

Bewaartermijn – Livano bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hierbij geldt voor Livano een termijn van 10 jaar nadat de laatste levering heeft plaatsgevonden. Na deze termijn worden uw gegevens uit het systeem van Livano verwijderd.

Datalekken – Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan melden wij dat altijd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben nemen we ook direct met u contact op.

Uw rechten:

Met betrekking tot de door Livano verwerkte gegevens heeft u de volgende rechten:

Recht op inzage: – U heeft het recht om op te vragen welke gegevens Livano van u heeft opgeslagen. Hierbij wordt altijd een uiterlijke termijn gehanteerd van 4 weken. Livano brengt hiervoor geen kosten in rekening.

Recht op wijziging: – Naar aanleiding van de stukken die Livano u verstrekt kunt u aangeven dat bepaalde gegevens gewijzigd dienen te worden. U dient dus altijd eerst een verzoek tot inzage te doen.

Recht op verwijderen:- Ook kun je aangeven dat Livano uw gegevens dient te verwijderen (of te pseudonimiseren). Daarbij dient u er rekening mee houden dat niet altijd alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht.

Recht klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit:- Binnen Nederland is de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Scroll naar boven